Jak provádět poctivé a odborné školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a hygieny práce

V současné době je u některých zaměstnavatelů ta správná doba, kdy je vhodné provést školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Tato doba není žádným předpisem, či zákonem stanovena. Je však třeba toto proškolení provést řádně.

Je pravdou, že se občas setkáme s tím, že někteří zaměstnavatelé se snaží manipulovat se školením svých zaměstnanců, a to nejen na úseku BOZP, ale i v další oblastech. Manipulace probíhá tak, že zaměstnavatel zajistí školení pouze vedoucím zaměstnancům s tím, že tito vedoucí pracovníci by měli provést proškolení svých podřízených zaměstnanců. Ovšem někdy se dozvídáme, že vedoucí pracovníci pak nechávají jen podepsat presenční listinu s přiloženou osnovou školení z probrané tématiky, bez toho, aniž by je dál proškolili. Ovšem doufám, že všichni víme, že toto jednání je protiprávní a každému zaměstnavateli se dříve či později vymstí tučnými sankcemi ze strany OIP, případně výplatou odškodného za pracovní úraz zaměstnance. A věřte, že úřady moc dobře vědí, kde se podvádí. Proto tyto nekalé praktiky důrazně nedoporučuji! Rád bych v tomto článku vám upřesnil, jak má školení zaměstnanců na úseku BOZP správně probíhat, co vše obnáší, co přesně musí zaměstnavatel udělat, koho musí proškolit apod.

Zákonné požadavky týkající se školení BOZP
Začneme zákonnými požadavky, které jasně říkají, kdo má jaké povinnosti v oblasti školení BOZP. Na tuto odpověď najdeme vše důležité v §103 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Zde se píše, že:
–    povinností každého zaměstnavatele je zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
–    školení se musí týkat konkrétní vykonané práce každého zaměstnance a musí se vztahovat také k rizikům, se kterými může zaměstnanec přijít při práci do styku.

„Není možné proškolit jen některé zaměstnance. Je povinné proškolit úplně všechny, ať už se jedná o uklízečku nebo vedoucího pracovníka.“ 

Když proškolíte jen vedoucí zaměstnance, nezapomeňte, že …
Jak již bylo vysvětleno výše, školením BOZP musí projít všichni zaměstnanci, bez rozdílu. Jestliže se z nějakého důvodu rozhodnete, že proškolíte jen vedoucí zaměstnance, nezapomeňte, že ti musí následně řádně proškolit ostatní řadové zaměstnance. To znamená, že si s nimi musí na několik hodin sednout a zopakovat jim všechny informace, které jim byly při školení sděleny. Na závěr školení je vhodné aby zaměstnanci obdrželi znalostní test, kterým se ověří jejich znalosti z probrané tématiky. Pak teprve na základě vyhodnocení kontrolního testu je možné nechat zaměstnance podepsat protokol o řádném absolvování školení a úspěšném splnění znalostního testu.

Nezapomeňte také na profesní doplňky
Nezapomeňte také na to, že každý zaměstnanec musí být dle zákona proškolen s ohledem na rizika, která se vyskytují při výkonu jeho konkrétní práce, viz. § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Do profesních předpisů spadají i právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou to předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky (podle nového chemického zákona směsmi) a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Dále to jsou pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou to konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni. Jsou to rozhodnutí vedoucích zaměstnanců adresovaná jejich podřízeným, která v souladu s právními předpisy upravují na konkrétní podmínky zaměstnavatele práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích.

Velmi důležitá je otázka – Jak často musíte zaměstnance v oblasti BOZP školit?

Žádný zákon nestanovuje konkrétní termíny nebo pravidelnost opakování školení zaměstnanců na úseku BOZP, nicméně říká, že školení musí být opakováno v pravidelných lhůtách a termínech podle toho, jak to vyžaduje povaha a závažnost rizika dané práce. Tyto informace však nikde specifikovány nejsou, tudíž je pouze na uvážení zaměstnavatele, jak tyto termíny nastaví. Zaměstnavatelé by ale měli také vědět, že právě oni jsou ti, kteří za četnost školení svých zaměstnanců zodpovídají. Tzn., že pokud se jedná o rizikové pracoviště, na kterém nedochází k pravidelným školením BOZP, může to být v případě pracovního úrazu nebo havárie pro zaměstnavatele problém, protože kontrolní orgány a vyšetřovatel se bude na pravidelnost školení ptát.

Existuje však několik případů, kdy je školení BOZP ze zákona povinné.

Zaměstnavatel je povinen zajistit školení BOZP:
–    při nástupu zaměstnance do práce – vstupní školení BOZP
–    při jakékoliv změně pracovního zařazení zaměstnance nebo změně druhu práce
–    při implementaci nové technologie nebo při změně ve výrobních, pracovních nebo technologických postupech
–    v případě dalších okolností, které by mohly mít přímý vliv na bezpečnost práce (nutno provést bez zbytečného odkladu)

Proto se doporučuje, aby zaměstnavatelé prováděli školení všech svých zaměstnanců v oblasti BOZP minimálně 1x za 2 roky. Až zaměstnance proškolíte, uveďte to do dokumentace BOZP.


Jednou z posledních věcí, kterou musíte provést po proškolení svých zaměstnanců, je uvedení této skutečnosti do dokumentace BOZP. Do ní je potřeba zanést nejen samotnou evidenci školení, ale také kopie osnov a výsledků přezkoušení zaměstnanců. Právě protokol o přezkoušení je to, co chtějí kontrolní orgány často vidět. Dále je třeba si uvědomit, že ne každý zaměstnanec musí být 100% loajální. Když se při kontrole zjistí, že protokol o školení je jen formalita, kterou podepsal bez jakéhokoliv proškolení, dostane se zaměstnavatel do velkého problému.

Na samotný závěr:
Doporučujeme, aby jste se nesnažily ušetřit stovky korun na školení, když vám za porušení zákonných povinností hrozí sankce v řádech statisíců korun.

SI,BOZP Ing. Jaroslav Hotový
OSPZV-ASO ČR