Prevence BOZP v zemědělství v roce 2022

Ve středu dne 23.11.2022 pořádal Zemědělský svaz České republiky kulatý stůl online k projektu „Prevence bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, a to v zemědělství rok 2022“. Tohoto kulatého stolu se účastnili také naši dva inspektoři bezpečnosti práce a to ing. Hotový Jaroslav a ing. Šedivec Jaromír za Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy.

Účelem kulatého stolu bylo propojit poznatky z praxe v zemědělství s požadavkem české legislativy, což se povedlo. Zemědělský svaz ČR připravil projekt, který se týkal hlavně prevence rizik v oblasti BOZP – zemědělství. Jeho pracovníci navštívili několik zemědělských podniků, kde zjišťovali stav BOZP, dokumentaci k BOZP a hledali možná doporučení pro ostatní zemědělské podniky, na co by se měly v provozu v rámci prevence úrazů zaměřit. Svoje poznatky sdíleli s ostatními účastníky kulatého stolu a konfrontovali je s jejich poznatky. Kulatého stolu se zúčastnili i dva experti z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Vyslechli pozorně jednotlivé připomínky a na současně v rámci možností prováděli i „malé školení platných předpisů v oblasti BOZP“.

Za náš odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy vystoupil ing. Hotový a poukázal na fakt, že počet pracovních úrazů na pracovišti je přímo úměrný s pořádkem na pracovišti. Z této definice jasně vyplývá, že za případné úrazy je přímo odpovědný vedoucí pracoviště, který je také zodpovědný za proškolení pracovníků a vytyčení rizik přímo na pracovišti. Poukázal také na to, že agentury poskytující služby v oblasti BOZP provádějí svoji práci pouze formálně, pomocí určité šablony, která ale většinou nemá se skutečným provozem nic společného. To mu také potvrdili někteří diskutující a byla i poptávka po agentuře, která provádí svoji službu kvalitně.

Ing. Šedivec upozornil na nutnost řádného odškodnění pracovního úrazu, protože zaměstnavatel si řádně platí zákonné pojištění, jehož přebytek je ročně víc jak čtyři miliardy, a tak není nutno odškodnění z nějakého skoro bezvýznamného důvodu krátit. Dále upozornil na fakt, že pojišťovna neodškodní úraz, který se stal pod vlivem alkoholu.

Diskuze byla pestrá a týkala se hlavně těchto témat:

  • Jaké máte zkušenosti s externími poskytovateli služeb v oblasti prevence rizik („bezpečáci“)?
  • Vnímáte jejich služby jako přínos pro Váš podnik, nebo je vnímáte jako „nutné zlo“?
  • Jaké konkrétní služby Vám poskytují a v čem Vám pomohli?
  • Jaká rizika na vašich pracovištích pokládáte za unikátní a jak přistupujete k jejich minimalizaci?
  • Jak přistupujete ke zpracování pracovních postupů a proškolení svých zaměstnanců?
  • Kontrolujete dodržování zásad BOZP (včetně OOPP, dodržování postupů, alkoholu na pracovišti apod.)?
  • Jak probíhá spolupráce bezpečáka a zootechnika, popřípadě dalších zaměstnanců?
  • Jak přistupujete k novým technologiím (dojící roboty, robotické stáje apod.)?

Pokud mohu hodnotit tento „Kulatý stůl“, musím pořadatele pochválit. Jednalo se o skutečnou výměnu poznatků pracovníků z praxe a současně o poradnu s problémy BOZP, které přináší práce v zemědělství. Protože víme, že se úrazy v zemědělství opakují, uvítal bych ještě příklady takovýchto úrazů tak, aby se jich ostatní mohli vyvarovat.

  • Autor: Ing. Jaromír Šedivec, svazový inspektor BOZP OSPZV-ASO