Změny v oblasti BOZP od 1. ledna 2023

Tento článek píši na základě prováděných kontrol BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů kde jsem již vícekrát narazil na určité nesrovnalosti v oblasti prevence BOZP. Proto jsem se rozhodl znovu upozornit na skutečnost, která nastala v oblasti BOZP od 1. ledna 2023.

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je tak obsáhlá, že je třeba jednotlivé nové předpisy v této oblasti neustále sledovat. Buď vznikají nové předpisy nebo se stávající novelizují V tomto článku bych Vás rád seznámil s některými, řekl bych důležitými.

Od 1. 1. 2023 se novelizuje vyhláška č. 79/2013 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. K jejím nejvýznamnějším změnám patří zejména oblast zdravotních prohlídek zaměstnanců a následně  dohlídky na pracovištích. Tyto dohlídky se budou vykonávat na pracovištích zaměstnavatele nejméně jedenkrát za 3 kalendářní roky, a to jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen “riziková práce”), anebo jde-li o profesní riziko nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy. U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé se dohlídky budou provádět, pouze pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si to vyžádá poskytovatel pracovně-lékařských služeb; v těchto případech frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů. Dohled se nebude neprovádět zejména v dopravních prostředcích zaměstnavatele a v zařízeních, která jsou ve zkušebním provozu.

Periodické prohlídky u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou pouze podle zákona o ochraně veřejného zdraví (a nejde o práce v profesním riziku):

       av kategorii první se budou provádět pouze na základě žádosti zaměstnavatele nebo zaměstnance

       b) v kategorii druhé se budou provádět pouze na základě žádosti zaměstnavatele nebo zaměstnance

· Riziko ohrožení zdraví se mění na tzv. profesní riziko.

· Tzv. řidiči-referenti již nebudou pro účely lékařských prohlídek zařazeni do profesního rizika (nemusí absolvovat periodické prohlídky). 

Dále od 1. 1. 2023 se novelizuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Řekneme si v čem ta novela spočívá.  Dosud platilo, že náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanovila tak, že bodové ohodnocení bolesti (tzv. bolestné) nebo ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky) se násobilo hodnotou 1 bodu v korunách českých, přičemž hodnota 1 bodu činila 250 Kč. S účinností od 1. ledna 2023 hodnota 1 bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.”.

Od 1. 1. 2023 se novelizuje v ČR i tzv. seznam nemocí z povolání, tedy nařízení vlády
č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Do výše uvedeného seznamu byla nově doplněna položka  Chronické onemocnění bederní páteře, jako nemoc vznikající při těžké fyzické práci, způsobená dlouhodobým přetěžováním příslušných struktur zad těžkou fyzickou prací. Její závažnost musí být důkladně vyhodnocena v klinickém neurologickém a radiologickém vyšetření.

                                       SI,BOZP Ing. Jaroslav Hotový